De Graeflander en uw persoonsgegevens

De Graeflander B.V. faciliteert een intensieve samenwerking tussen Adviesbureau Bongers/Jansen en Installatiebedrijf KleinPoelhuis. Als zelfstandige onderneming verleent De Graeflander diensten aan ondernemingen, instellingen en woningbouwverenigingen. Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we geconcludeerd dat we in bepaalde gevallen persoonsgegevens verwerken. Hoewel deze gegevensverwerking incidenteel
gebeurt, hechten wij veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In dit privacybeleid vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hier zorgvuldig mee omgaan.

Uitgangspunten

  • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en we respecteren deze.
  • De persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
  • We vragen om uw toestemming als wij uw persoonsgegevens verwerken en we verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn.
  • We nemen maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst/opdracht en de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Tenslotte houdt de Graeflander zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens, met name van contactpersonen, worden door De Graeflander ten behoeve van de volgende doeleinden verwerkt:

− Het aangaan van energie leveringscontracten, de afrekening daarvan, consultancy opdrachten, en overige overeenkomsten;
− Het versturen van prijsvoorstellen, begrotingen en offertes;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • naam/voorletters
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • e-mail adres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor @financiële administratie/facturatie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

Bewaartermijn

De Graeflander bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contact

Graag gaan we met u in gesprek als u nog vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande:
e-mail: info@degraeflander.nl
Hoofdstraat 61
7011 AC Gaanderen
telefoon: 0315 32 63 15